Tổng công ty ACC tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

         Ngày 26/6/2021, Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ACC tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thượng tá Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

          Thực hiện  các quy định về phòng chống đại dịch Covid-19, Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở Tổng công ty với điểm cầu của các đơn vị thành viên.Tại Hội nghị, các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt các cơ quan đơn vị trong toàn Tổng công ty được nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung 5 chuyên đề, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

          Thông qua nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, nắm vững những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động trong tổ chức triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống./.

Tin và ảnh: Lê Việt

Video - phóng sự