Công văn số 3428/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 về việc thực hiện luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Công văn số 3428/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 về việc thực hiện luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Video - phóng sự