Đảng ủy Tổng công ty ACC tổ chức Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho Đảng viên mới và đối tượng Đảng năm 2021

    Đảng ủy Tổng công ty ACC tổ chức Lớp Bồi dưỡngLý luận chính trị cho Đảng viên mới và đối tượng Đảng năm 2021

  Từ ngày 10 đến ngày 16/3/2021, Đảng ủy Tổng Công ty ACC đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 25 đồng chí đảng viên mới và 29 đồng chí đối tượng kết nạp đảng, thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty; thời gian học của lớp đảng viên viên mới là 05 ngày, lớp đối tượng kết nạp đảng là 02 ngày theo đúng quy định của Ban Tổ chức Trung ương. Lớp học được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở Tổng công ty và điểm cầu các đơn vị thành viên.

          Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Thượng tá Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty nhấn mạnh: Lớp học nhằm giúp các đảng viên mới và các đồng chí là đối tượng kết nạp đảng và đảng viên hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Đảng cộng sản Việt Nam; về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như thời gian tới; về nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đồng chí là đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới có nhận thức đầy đủ về Đảng, xây dựng quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; nêu cao ý chí tự học, tự nghiên cứu, tích cực tham gia các phong trào cách mạng; phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; gắn việc học tập lý luận vào hoạt động thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

        Đồng chí Thượng tá Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu khai mạc lớp học

    Các đồng chí đảng viên mới được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề, với những nội dung cơ bản: Chủ nghĩa Mác Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt đồng của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; xây dựng đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng công ty và các cơ quan, đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng lớp học

       Các đồng chí đối tượng kết nạp đảng được học tập và nghiên cứu 05 chuyên đề, trong đó có các nội dung cơ bản: Khái lược Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập./.

Tin bài: Lê Việt

 

Video - phóng sự